kyoto

Leisurely stroll with full of smiles 

(Play time:about 40 min.)

Okazaki course

¥600
Okazaki course Okazaki course

Summary

Let's go around leisurely in Okazaki, "The Town of Art".

View Prologue

Course Route

Go to Top